رئیس

20230905_152412

علی فروهر مهر

عضو هیات علمی گروه آموزشي علوم دامی، دانشکده کشاورزی رشته تحصیلی علوم دامی،اصلاح نژاد دام رتبه علمی استادیار ایمیل forouharmehr.a@lu.ac.ir